• rtr

Arzuw: 2021-nji ýylda 1-nji awtoulag zapas şaýlarynyň önümlerine serhetaşa isleg artýar we platformanyň umumy satuwy 1,6 esse ýokary

14-nji aprelde Wish birnäçe gün ozal awtoulag zapas şaýlary önümleriniň maglumatlaryny yglan etdi.

2021-nji ýylyň birinji çärýeginde “Arzuw platformasy” awtoulag zapas şaýlarynyň satuwynyň ösüş depgini şol döwürde “Arzuw” platformasynyň ösüş depgininden 2,6 esse köp boldy.


2020-nji ýylyň ikinji ýarymynda awtoulag zapas şaýlary kategoriýasyndaky daşary ýurt ammarlarynyň satuwy, 2019-njy ýylyň ikinji ýarymynda daşary ýurt ammarlarynyň köpelmegi bilen deňeşdirilende platformanyň umumy daşary ýurt ammarlarynyň ortaça ýokarlanmagyndan 1,6 esse köpeldi.
NetEconomics Agentliginiň (100EC.CN) habaryna görä, Arzuw platformasynda iň köp awtoulag bölekleri satylýan kiçi kategoriýalar nukdaýnazaryndan, Güýç gurallary, atletika ellikleri, awtoulag anyklaýyş gurallary, howa kompressorlary we beýleki önümler has gowy täsir edýär, we her 1000 ekspozisiýa ortaça satuwdan has ýokary girdeji getirip biler.

Şol bir wagtyň özünde, Awtoulag desgalarynyň, awtoulag gurallarynyň, yşyklandyryjy çyralaryň we ýeňil barlaryň, atletik ellikleriň we beýleki önümleriň yzyna gaýtaryş tizligi ortaça derejeden pesdir.

Öwrüliş effekti we yzyna gaýtaryş nyrhyny deňeşdirmek bilen, isleg, kategoriýanyň ortaça derejesinden has ýokary we yzyna gaýtaryş nyrhy kategoriýa ortaça derejesinden has pes bolan käbir önümleriň: Bölekler we esbaplar, awtoulag oturgyçlary, awtoulag we ýük awtoulaglary bölekler we esbaplar, motosikl ätiýaçlyk şaýlary, sport ellikleri, awtoulag örtükleri, öndürijilik we ýaryş bölekleri, şahlar, ATV bölekleri, äýnek, RV, tirkeg we kempir bölekleri.

Umuman alanyňda, satuwda (sanawda), ýeke önümlerde (sanawda) we täze tekjelerde (sanawda) önümleriň awtoulag bölekleri kategoriýalary biri-biri bilen baglanyşdyrylýar: satylmak ähtimallygy ýokarydyr (şeýle önümleriň has gowy satuwy bar diýip hem hasaplamak bolar) ) Geljegi) önümler täze önümlerden has köp bäsdeşlik bilen ýüzbe-ýüz bolýar.

Häzirki wagtda “LED çyralar” we “Çyralar”, “Gurallar”, “Batareýa synagçylary” we “Zarýad berijiler” ýaly önümleriň sargytlaryň gowy paýy bar (ýagny, umumy önümlere berlen sargytlaryň paýy ortaça derejeden ýokary), ýöne şol bir wagtyň özünde, bazara girip, biri-biri bilen bäsleşýän täze önümler has köp.Şeýle önümleri satmak isleseňiz, giň bazar mümkinçiliklerinden peýdalanyp, bäsdeşlik artykmaçlygyny saklamak üçin has köp traffik amallaryna maýa goýmaly bolarsyňyz.

2020-nji ýylyň ikinji ýarymyndan başlap, awtoulag zapas şaýlary önümleri üçin daşary ýurt ammarlary çalt ösüş döwrüne gadam basdy.2021-nji ýylyň birinji çärýeginde awtoulag zapas şaýlarynyň önümleriniň daşary ýurtlarda ammar satuwy hemişe ýokary derejäni saklady.Şu ýylyň birinji çärýeginde awtoulag zapas şaýlarynyň önümleriniň daşary ýurtlarda ammar satuwy 2020-nji ýylyň birinji çärýegi bilen deňeşdirildi we satuwyň ösüş depgini platformanyň daşary ýurt ammarlarynyň umumy ösüşinden iki esse diýen ýaly köpeldi.

Geljekki 2021-nji ýylda awtoulag zapas şaýlary önümleriniň daşary ýurtlarda ammar satuwynyň gowy depginini dowam etdirjekdigini çaklamak mümkin.

Arzuw platformasynyň “ikinji ammar” taslamasynyň we “Uni-Freight” taslamasynyň kem-kemden durmuşa geçirilmegi we kämilleşdirilmegi bilen, “Wish Express” daşary ýurt ammarlary, “ikinji ammarlar” we beýleki Arzuwlar arkaly platformanyň daşary ýurt ammar gurluşygyny we hyzmatlaryny gowulandyrmagy çaltlaşdyrýar. daşary ýurt ammarlary Awtoulag zapas şaýlarynyň önümleriniň ösüşini çaltlaşdyrmak baradaky taslama 2021-nji ýylda iň esasy wakalara öwrüler.


Iş wagty: 17-2021-nji noýabr