• rtr

“eBay” 2021-nji ýyl üçin strategiki awtoulag bölekleri kategoriýasyny işe girizýär

Recentlyakynda eBay, Frankfurt sergisinde 2021 eBay awtoulag bölekleriniň strategiki kategoriýasyny hödürledi.Içerki we halkara goşa aýlawly çarçuwanyň çäginde, awtoulag we motosikl böleklerini satýanlara we Hytaýyň awtoulag we motosikl böleklerini öndürijilere kömek etmek üçin serhetara elektron söwda kanallary arkaly Hytaý awtoulag bölekleriniň eksport edilmegini dowam etdirýär.Kärhanalar serhetaşa elektron söwdany ösdürmek mümkinçiliginden peýdalanýarlar we dünýä bazaryny açmak üçin ähli tagallalary edýärler.

Şol bir wagtyň özünde, eBay, bu strategiki kategoriýalar üçin satuw syýasatlaryna we geleşik tölegleriniň arzanlamagyna goldaw berjekdigini aýtdy.

Mundan başga-da, Europeewropada we ABŞ-da awtoulaglaryň sany ortaça 11 ýaşa çenli köp.Bu ýylky epidemiýa Europeewropada, Amerikada, Japanaponiýada we Günorta Koreýada awtoulag üpjünçilik zynjyrynyň kesilmegine sebäp boldy.Bejeriş we abatlaýyş çykdajylary ýokarlanýar.

Şonuň üçin hytaý awtoulag we motosikl böleklerini satýanlar üçin daşary ýurt bazary ägirt uly mümkinçiliklere eýedir we serhetara elektron söwda eksporty arkaly aralyk baglanyşyklary azaltmak, daşary ýurtly sarp edijilere gönüden-göni urmak, dünýädäki 1,4 trillion dollarlyk awtoulag bazary bilen birikmek has möhümdir. awtoulag zapas şaýlaryny eksport etmek üçin.Gowy mümkinçilik.

Hususan-da, bu gezek eBay tarapyndan çykarylan alty sany esasy önüm kategoriýasyna tigirler, teker tekerleri we tigirli nurbatlar, tormoz / tormoz önümleriniň seriýasy, geçiriş we geçiriş önümleriniň seriýasy, işleýiş ulgamy, awtoulag oturgyçlary we şassiniň asma sazlamalary degişlidir.Önüm seriýasy we ähli ýerdäki ulag / stansiýa wagony / motosikl önümleriniň seriýasy, aşakdakylar belli bir giriş:

Strategiki birinji kategoriýa: Egzoz ulgamy seriýasy

2020-nji ýylda strategiki kategoriýada gaz çykaryş ulgamynyň ajaýyp satuwyndan soň, eBay 2021-nji ýylda strategiki kategoriýada katalitik öwrüjileri we mufflerleri hem öz içine alar. Egzoz ulgamyny üýtgetmek isleginiň indiki döwürde ýene-de bir ýokary derejä ýetmegine garaşylýar. ýyl.

Bölünen önümler: katalitik öwrüjiler, işleýiş ulgamlary, muffler we ş.m.

Strategiki kategoriýa 2: Awtoulag oturgyjy we şassiniň asma sazlaýyş önüm seriýasy

Awtoulag höwesjeňler topary, eBay platformasyndaky awtoulag zapas şaýlaryny wepaly alyjylar toparydyr.Esasanam şu ýyl epidemiýanyň täsiri astynda üýtgedilen awtoulag zapas şaýlary önümleri üçin uly ösüş tolkunyny getiren internetde has köp sarp edildi.Oturylyşygy üýtgetmek we şassi sazlamak ýaly önümleriň indiki ýyl güýçlenmegine garaşylýar.

Bölünen önümlere şular girýär: awtoulag oturgyçlary, asma göteriji enjamlar, asma düşüriji enjamlar we ş.m.

Üçünji strategiki kategoriýa: tigirler, teker tigirleri we tigirli nurbatlar

Şin we tigir önümleri eBay platformasynda awtoulag bölekleriniň satuwynda hemişe esasy önüm bolup durýar.Soňky ýyllarda hytaý markalarynyň ösmegi bilen Hytaýda öndürilen tigir we teker önümleri daşary ýurtdaky onlaýn bazardaky paýyny kem-kemden giňeltdi.

Bölünen önümlere şular girýär: tigirli jantlar we jantlar, teker we tigir toplumlary, tigirli hozlar we nurbatlar we ş.m.

Dördünji strategiki kategoriýa: tormoz / tormoz önümleriniň seriýasy

2020-nji ýylda strategiki kategoriýada tormoz diskleriniň satuwy köpelenden soň, hytaýly satyjylara bu amatly önüm ugrundaky hytaýly satyjylara artykmaçlyklaryny has gowy görkezmekleri üçin 2021-nji ýylda beýleki tormoz ulgamynyň önümlerini giňeltmegi maslahat berilýär.

Bölünen önümler: tormoz diskleri we komponentleri, tormoz disk toplumlary, tormoz aýakgaplary, tormoz ussat silindrleri we ş.m.

Strategiki bäşinji kategoriýa: ähli ýerdäki ulag / wagon / motosikl önümleriniň seriýasy

ABŞ-nyň saýtlarynda ähli ýerdäki ulaglara (ATV / UTV) ätiýaçlyk şaýlaryna uly isleg bar.Şeýle önümler yzygiderli birnäçe ýyllap ýokary ösüş tendensiýasyny saklady we motosikliň umumy garnituralary kategoriýasynyň ösmegine itergi berdi.Mundan başga-da, ýerli ulanyjylaryň syýahat endiklerine görä, Angliýanyň saýtlarynda RV esbap önümlerine bolan isleg her ýylyň mart aýyndan awgust aýyna çenli jemlenýär.

Bölünen önümlere şular girýär: ähli ýerdäki ulagyň teker tigirleri, RV wagon bölekleri we enjamlary, motosikl we ýaryş kaskalary, motosikl tekerleri we ş.m.

Strategiki altynjy kategoriýa: Geçiriş we geçiriş önümleriniň seriýasy

Hytaýly satyjylar geçiriş we iberiş önümleriniň seriýasynyň köp bölegini tutmaýarlar we dişli gutularyň, diferensiallaryň, gysgyçlaryň, geçiriji şkaflaryň we dişli leňňerleriň satuwynda ösüş üçin köp ýer bar.

Bölünen önümlere şular girýär: dişli gutular we bölekler, diferensiallar we bölekler, gysgyçlar we bölekler, geçiriji şnurlar, dişli hereketlendirijiler we ş.m.

Awto we motosikl bölekleri kategoriýasy eBay platformasynda bäsdeşlik artykmaçlyklary bolan kategoriýalardan biridir.Jemi 500,000 modeli öz içine alýan ägirt uly sarp ediji topary bar, sarp edijilere öz awtoulagyňyza laýyk gelýän ätiýaçlyk şaýlaryny gözlemek we satyn almak üçin amatly, çalt we takyk garnituralary gözlemek we gabat gelýän gurallar bar.EBay-yň maglumatlaryna görä, platforma her 2 minutda bir awtoulag, her 2 sekuntda bir awtoulag çyrasy, her 6 sekuntda tigirler we tekerler toplumy, her 10 sekuntda bir bamper we China Open söwda edýär.

Soňky birnäçe ýylda awtoulag we motosikl bölekleri kategoriýasy Beýik Hytaýda satyjylaryň satuwynyň ösüşi üçin çempion kategoriýa boldy.EBay-yň statistikasyna görä, 2020-nji ýylyň ilkinji üç çärýeginde eBay platformasynyň ähli esasy ýerlerinde awtoulag we motosikl böleklerini soňky alyjylara bolan isleg ep-esli artdy we hytaý satyjylaryndan dürli önümleriň satuwy çalt artdy.“EBay America” -da hytaýly satyjylaryň önümçilik artykmaçlyklaryna eýe bolan dolandyryş ýaraglary ýaly awtoulag zapas şaýlary önümleri 70 göterimden gowrak ýokarlandy, bamperleriň, işleýiş ulgamlarynyň we awtoulag oturgyçlarynyň satuwy bolsa 50 göterimden gowrak artdy.


Iş wagty: 17-2021-nji noýabr