• rtr

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Kompaniýanyň tertibi

"Quzhou Hipsen Trading Parts Co., Ltd." hasaba alnan maýasy 5 million uanuan bilen 2015-nji ýylda döredildi.Gözleg we ösüş ukyby, önümçilik we marketing bölümi bolan kärhana.Gurluşyk meýdany 3000 inedördül metr bolan “Quzhou Hipsen Vehicle Parts Co., Ltd.” (gysgaça “HBS”) atly zawod bar.

Aýda tormozyň deňeşdirilen klapanlary, tormoz ussat silindrleri, tormoz hasaplaýjylary we ş.m. ýaly 300 müňden gowrak disk tormoz gurnamalaryny öndürýäris ...

HYZMATLAR

Hünär hyzmatlaryny hödürläris
üçinGidrawlik tormozBölekler

HBS kompaniýasy Zhejiang welaýatynyň (Hytaý) gündogarynda - Kuuzhou şäherinde ýerleşýär.Iň ýakyn port Ningbo & Şanhaý bolup, transport gaty amatly.Indi 50-den gowrak işgärimiz bar, bu 8 tehnik we 5 QC işgäri.

Gidrawlik tormoz bölekleri, Awtoulag üçin gidro güýçlendirijiler, Ussat silindr, motosikl we ATV, UTV, gurluşyk enjamlary we oba hojalyk enjamlary üçin tormoz bölekleri üçin hünär hyzmatlaryny hödürläris.

Döredileli bäri kompaniýa hemişe "müşderi ilki, ýokary hilli, innowasiýa gönükdirilen we bitewilik hyzmaty" ýörelgesini ýöredýär.Kompaniýa, müşderiler bilen hyzmatdaşlygyny giňeldip, dürli sergilere giňden gatnaşýar.

Zawodymyz

Şol bir wagtyň özünde, önümlerimiz durnukly hil we amatly çykdajy derejesi sebäpli müşderilerde meşhur.Uzak möhletleýin ösüş prosesinde kompaniýa 100-den gowrak daşary ýurtly müşderi bilen durnukly we gowy hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy we köpüsi Europeewropadan we Demirgazyk Amerikadan, käbir meşhur kompaniýalar: Kardon, Wilwud we ş.m.

Önümiň doly görnüşi bilen, satyn alyş talaplaryňyzyň hemmesini kanagatlandyryp bileris.Çalt eltip bermek bilen täze sargytlar tassyklanandan soň 30-40 gün dowam eder."Bilelikde işläň, has gowusyna çalyşyň" kärhanamyz ruhy bilen, Hytaýda iň gowy tormoz böleklerini öndüriji bolmak üçin netijeliligimizi we bäsleşigimizi ösdürmäge synanyşarys.